ID 原文 译文
60563 การจัดตั้งกลไกการทำงานของอาร์เซ็ป ภายหลังรัฐมนตรีอาร์เซ็ปได้ลงนาม และความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงความคืบหน้าของการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายเพื่อเตรียมให้รัฐมนตรีลงนามในความตกลง 在PCEP部长签署协议并同意生效后,建立PCEP运作机制,包括澄清协议法律的进展情况,以便让部长签署协议。
60564 โดยจะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายให้เสร็จทั้ง20บทภายในเดือนก.ค.63เพื่อให้สมาชิกมีเวลาเตรียมการภายในประเทศให้เสร็จสิ้นทันต่อการลงนามความตกลงในสิ้นปีนี้ 因此,需进行会议协商讨以便于在2020年7月之前完善所有20法律条例,让成员国有时间在国内准备今年年底前签署协议。
60565 นายรณรงค์ กล่าวต่อว่า เมื่อสมาชิกทั้ง 16 ประเทศลงนามความตกลง และอาร์เซ็ป มีผลบังคับใช้แล้ว จะกลายเป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่นี้ ที่มีสมาชิกรวม16ประเทศ และมีประชากรรวมกันเกือบ3,600ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) คิดเป็น1ใน3ของจีดีพีโลก และจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะสร้างกิจกรรมการค้าเพิ่มขึ้น เพื่อพยุงเศรษฐกิจในภูมิภาคในช่วงวิกฤตโควิด-19 竞选者说,当所有16个成员国家签署协议后,RCEP开始生效.这份庞大的自由贸易协定共有16个国家,人口总数接近36亿,或者说包括世界人口的一半,加起来的生产总值(GDP)相当于全球GDP的1/3。这将是一个重要的反弹,将会在Covid-19危机期间促进该地区的经济发展。
60566 สำหรับสินค้าไทยที่จะใช้สิทธิประโยชน์จากอาร์เซ็ป เช่น น้ำตาล อาหารแปรรูป มันสำปะหลัง กุ้ง ข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ 受益于RCEP的泰国产品有,糖,加工食品,木薯,虾,大米和其他农产品。
60567 รวมทั้งแผนการฟื้นฟูและส่งเสริมธุรกิจบริการไทย เช่น ก่อสร้าง ค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจสุขภาพ ท่องเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์และบันเทิง เป็นต้น 包括泰国的恢复计划,促进泰国服务业的发展,例如建筑、批发、零售、保健、旅游、电影和娱乐业等等。
60568 พร้อมปรับกลยุทธ์ดึงดูดการลงทุนคุณภาพให้กลับเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยหลังวิกฤตโควิด-19เช่น นวัตกรรมและดิจิทัล เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น 做好准备在Covid-19危机后调整战略吸引优质投资资源返回泰国的生产基地,例如加快创新与数字化发展医疗用品和医疗设备,物流系统等等。
60653 กระทรวงศึกษาธิการ ออกระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ แต่ห้ามดัด ย้อมสี ไว้หนวดเครา ตัดแต่งทรงผม ลวดลาย 教育部出台了2020年关于学生发型的规定,允许学生留长发,但不允许烫发、染发、留胡须、美容美发和花样发型。
60654 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง 记者报道称,自5月1日以来,政府宪报网公布了教育部2020年关于学生发型的规定有以下重要内容:教育部规定称,为了教育机构有明确履行标准,适应当前情况及引导学生正确地履行规定,出台了2020年关于学生发型可行和不可行的规定。
60655 รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 为对人类利益的维护,教育部长依据教育部2003出台的《公务员法》第12条例制定了以下规定:
60656 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563” 一、该规定称:“教育部2020年关于学生发型的规定。”