ID 原文 译文
70946 เอกสารฉบับนี้ของสำนักงบประมาณ ระบุชัดเจนว่า “มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือโควิด- 19 (COVID 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง” โดยให้ทุกส่วนราชการปรับลดงบประมาณลง 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2563 หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำในปี 2563 จำนวน 2.39 ล้านล้านบาท 预算局的文件明确指出“为缓解新冠疫情和旱灾影响而出台的预算政策”通过要求所有政府机构将2020年预算削减10%或从2020年预算的2.39万亿泰铢中减少约2千亿泰铢。
70956 2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 555,000 ล้านบาท 2. 旨在补助和扶持受新冠病毒疫情影响的人民、农民计划项目,金额为5550亿泰铢;