ID 原文 译文
59433 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจง กรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวความมั่นคงเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม และการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยล่าช้า และความกังวลของผู้ประกันตนในประเด็นเงินกองทุนประกันสังคมทั้งหมดกว่า 2 ล้านล้านบาทหายไปไหนกองทุนมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และกรณีอื่นๆ หรือไม่นั้น ขอเรียนว่า กองทุนว่างงาน ปัจจุบันมีเงินกองทุนว่างงานอยู่จำนวนกว่า 160,000 ล้านบาท ซึ่งมีเพียงพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน 社保局办公室发言人-社保局监察长Pissamai Nithiphaibun女士指出,针对媒体传播社会保障基金稳定的消息,因不可抗力因素延迟支付失业救济金,投保人对社保基金总额2万亿多泰铢担忧,该基金是否足够支付失业救济金等问题或其他的一些情况,发言指出目前有失业基金超过1600亿泰铢,足以保障投保人的权益。
59434 โดยสำนักงานประกันสังคมได้ประมาณการเบื้องต้น พบว่า จากจำนวนผู้มาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 1.2 ล้านคน คาดว่าจะคิดเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 20,000 - 30,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานฯ มีเงินกองทุนเพียงพอ ที่จะนำไปจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้เตรียมสำรองสภาพคล่องไว้รอการจ่ายเงินแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนวางใจว่ากองทุนมีเงินกองทุนเพียงพอ 据社保局办公室的初步统计,在申请失业救济金的120万人数中,预计失业救济金总额为20,000-300亿泰铢。所以社保局有足够的基金来支付以上所说的失业救济金,没有任何问题,以及已经准备好流动资金来进行支付,希望投保人对社保局的失业补助资金充满信心。
59435 นอกจากนี้ เงินลงทุน 2 ล้านล้านบาท ยังอยู่ครบถ้วน มิได้หายไปไหน 此外,还有2万亿泰铢的投资资金保存完好。
59436 เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม 31 มีนาคม 2563 จำนวน 2,032,841 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ จำนวน 1,671,176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82 ของเงินกองทุน 截至2020年3月31日,社保局投资基金总额为20,238.41亿泰铢。主要是对安全性高的证券机构投资,例如,政府债券,泰国银行债券、 财政部担保的国有企业债券 ,具有信用等级的公司债券以及外国债券投资单位,投资额为16,711.76亿泰铢,占总投资的82%
59437 และลงทุนในหลักทรัพย์ อาทิ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ จำนวน 361,665 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของเงินกองทุน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ต้องมีสัดส่วนหลักทรัพย์มั่นคงอย่างน้อย ร้อยละ 60 ซึ่งการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจะมีปริมาณที่สูงกว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่น เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับกองทุน 还有涉及产业的投资,如:股东,外国股票投资单位,房地产投资单位,黄金基础设施投资达3616.65亿泰铢,占总投资的18% 。根据社保局委员会的规定,要求证券的稳定比例至少为60%,政府债券的投资将高于其他类型的证券。因为政府债券投资是一项可为该基金带来稳定收益的投资。
59438 และประเด็นกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมที่ล่าช้า ในเรื่องนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการนำเรื่องการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ โดยกฎหมายได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 18.30 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมเริ่มทยอยจ่ายเงินกรณีว่างงาน ให้ผู้ประกันตนกลุ่มแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 จนกระทั่งปัจจุบันสรุปข้อมูล วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนผู้ประกันตนมายื่นขอใช้สิทธิจำนวน 1,177,841 ราย ได้สั่งจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วทั้งสิ้น 426,358 ราย 在社会保障金延迟发放这方面,劳动部的社保局对失业救济金做出了调整,该法律于2020年4月17日星期五18:30时在政府公报上颁布。社保局于2020年4月20日开始为第一组失业工人提供了失业保险,一直持续至今。截至到2020年5月3日的数据统计,投保人要求享受社保权益的共有1,177,841例,其中已经完成失业保险金付款的有426,358例。
59439 อยู่ระหว่างดำเนินการ 243,974 ราย และอยู่ระหว่างติดตามนายจ้างจำนวนกว่า 50,000 สถานประกอบการให้เข้ามารับรองสิทธิลูกจ้างจำนวน 507,509 ราย 有243,974例仍在处理中,还有超过50,000个雇主正在为507,509名雇员申请权利。
59440 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน เร่งระดมประสานงานติดตามนายจ้างจำนวนกว่า 50,000 ราย ให้เข้ามารับรองการหยุดงาน รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมจะได้ออกหนังสือแจ้งนายจ้างให้เข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว เพื่อไม่ให้ลูกจ้างเสียสิทธิ์ จากการติดตามพบว่า 2020年5月1日星期五,劳动部部长授权给劳动部所有部门的官员,动员其加快联系50,000多名雇主来领取雇员提供的休假证明。为保障员工权益,社保局办公室发出告知信。具体如下:
59441 - มีประมาณร้อยละ 20 เป็นสถานประกอบการที่เปิดทำการปกติและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ประมาณการลูกจ้างจำนวนกว่า 100,000 คน -大约有20%的营业场所正常营业,正常支付员工薪资,此类员工数有100,000多人。
59442 - มีประมาณร้อยละ 10 เป็นสถานประกอบการที่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ประมาณการลูกจ้างจำนวนกว่า 200,000 คน -根据《劳动保护法》第75条,向雇员支付工资的企业大约占10%,此类企业雇员超过200,000名。