ID 原文 译文
59443 - คงเหลือจำนวนลูกจ้างที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกำลังเร่งให้นายจ้างดำเนินการรับรอง สั่งจ่ายในกลุ่มนี้อีกกว่า 200,000 ราย -符合享受失业保险条件,且社保局正在督促雇主上报审批的雇员有超过200,000例。
59444 ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนว่าการรับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัยนั้นจะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราวและไม่จ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประกอบกับลูกจ้างนั้นจะต้องจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขในการขอรับสิทธิ์ประโยชน์กรณีว่างงานคือมีการนำส่งเงินสมทบครบหกเดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนย้อนหลัง 由于不可抗力因素造成的企业暂时停业且不支付雇员工资的情况下,参保人方可领取失业救济金,且雇员必须按照领取失业救济金的规定条件(在过去的15个月内,有缴纳社保6个月的缴纳记录)正确领取救济金。
59445 ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมมีกรอบในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องขออภัยหากการดำเนินการจะไม่สามารถเป็นไปตามที่นักวิชาการหรือผู้มีความเห็นต่างๆ ได้แนะนำภายในระยะเวลาอันรวดเร็วภายใต้วิกฤตเช่นนี้ 这些规定可以在2533年《社会保障法》以及修订案里找到。我们对若因危机导致工作延迟,或不能遵循学者的见解快速完成工作深表歉意。
59446 อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมขอน้อมรับที่จะนำไปปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆ ที่ทุกท่านได้มีความเห็นเสนอมา . 不管怎样,社保局办公室接受一切完善法律的建设性意见。
60423 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเผย ขยะในช่วงโควิด –19 ลดลง  แต่สัดส่วนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเกือบทุกเมือง หลัง การสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ขยายตัว 泰国环境研究所公布,在新冠肺炎疫情期间,泰国产生的垃圾总量有所下降,但是由于外卖点餐数量的增长,几乎各个城市的塑料垃圾的占比量都在增加。
60424 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผย ถึงขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่า มีปีละกว่า 27.8 ล้านตัน จากการที่คนหนึ่งคนสร้างขยะวันละ 1.13 กิโลกรัม ในนั้นประมาณ 12 -13 % เป็นขยะพลาสติก ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะพลาสติก ประมาณ 20 % หรือ 2,000 ตันต่อวัน จากปริมาณขยะรวมของกรุงเทพฯ 10,500 ตันต่อวัน 泰国环境研究所负责人希玛差亚博士披露,泰国每年产生的废物垃圾超过27.8百万吨,其中每人每天产生1.13千克的垃圾, 塑料垃圾占比12%-13%,其中,曼谷每日产生的垃圾总量为10,500吨,其中塑料垃圾有2000吨,占比20%。
60425 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา 希玛差亚博士
60426 ในช่วงโควิด-19 พบว่าเขตเมืองต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ต่างก็มีปริมาณขยะรวมลดลง  กรณี ภูเก็ต ลดลงจาก 970 ตันต่อวัน เป็น 840 ตันต่อวัน (ลด 13 %) พัทยา จาก 850 ตันต่อวัน เป็น 380 ตันต่อวัน (ลด 55 %)  เป็นต้น 在新冠肺炎疫情期间可以看出各地区,包括曼谷,各大旅游城市的垃圾总量都有所下降,普吉每日的垃圾量从970吨下降到840吨(下降比例13%),芭提雅每日的垃圾量从850吨下降到380吨(下降比例55%)等等。
60428 โดยเฉพาะจากการสั่งอาหารรูปแบบดีลิเวอรี (Food delivery) ส่งถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งมีหลายจังหวัดในประเทศไทย 尤其是泰国多个府已推广的外卖点餐到家到公司服务(Food deliver)加剧了这一现象。
60429 การบริการอาหารในรูปแบบดีลิเวอรี เริ่มเติบโตมาแล้วระยะหนึ่ง พร้อมๆ กับการ เติบโตของระบบ Online Shopping 外卖点餐配送服务和网上购物一样,都已经发展完善一段时间了。