ID 原文 译文
64220 ในปีปกติประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่2 (นาปรัง) พื้นที่ 12 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 8-9 ล้านตันข้าวเปลือก แต่เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าพื้นที่เพาะปลูกลดลงเหลือ 4.5 ล้านไร่ 往年泰国双季晚稻的种植面积为1200万亩,收成大约800-900万吨稻谷。但由于干旱等自然灾害,农业与合作部门规定只余留4500万亩地。
64221 แต่ข้อเท็จจริงเกษตรกร เพาะปลูกถึง 7 ล้านไร่  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ในขณะนี้ และจะเก็บเกี่ยวต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ก็ยังมีผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรออกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้พื้นที่ส่วนใหญ่มีผลกระทบจากภัยแล้ง (อีกประมาณ7-8 เดือนก็เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปีการผลิต 63/64) 但事实上种植面积大于7百万亩,因此现在中部地区、北部靠南地区和东北地区的稻谷均可收割,北碧府及其附近地区则可持续收割至5-6月,这个时期其他大部分地区会受到干旱影响(再过7-8个月就进入了20/21年的收割季)。
64222 อย่างไรก็ตามการบริโภคข้าวภายในประเทศ โดยเฉลี่ย 90-100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือวันละ 3-4 ขีดต่อคน หาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริโภคข้าวแต่ละวันคิดจากราคา ข้าวสาร 5% กิโลกรัมละ 20 บาท เท่ากับมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคข้าววันละไม่เกิน 10 บาท 但是,大米的国内平均消费是每人每年90-100千克,或每人每天300-400克,这是根据5%大米每千克20铢得出的数据,相当于每天的大米消费不超过10铢。
64223 หากเทียบกับสินค้าชนิดอื่น ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน 如果和其他商品相比较,就能看出明显的差别。
64224 “วันนี้ในสถานการณ์วิกฤติภัยโควิด-19 นั้นกลายเป็นโอกาสของประเทศไทย  เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าข้าวต่างมีความต้องข้าวขึ้นมาปัจจุบันทันด่วน ทำให้ข้าวไทย กลุ่มข้าว 5% มีราคาในตลาดโลกปรับขึ้นกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ (เดิมอยู่ประมาณ 370-380 ดอลลาร์สหรัฐ)” “如今在covid-19危机下,这成为了泰国的机遇,因为大米进口国对进口大米的需求快速提升,使泰国5%大米在世界市场的价格超过了500美分(过去是370-380美分)。”
64225 โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย แต่ทั้งนี้จะอยู่ที่ราคานี้ได้นานแค่ไหน และจะมีปริมาณมากเพียงไร ก็ขึ้นกับผู้นำเข้า 尤其是在亚洲市场,但这些都将取决于这一价格将保持多久,消费量也取决于进口国。
64226 (การนำเข้าอาจจะมีปริมาณไม่มากนักเนื่องจากราคาสูงและรอบการเพาะปลูกข้าว4เดือน)และนโยบายการส่งออกของประเทศเวียดนามเป็นสำคัญ (ต้องมองจังหวะการก้าวเดินของเวียดนามในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาตลาดโลกสูงขึ้นมากให้ดี) (进口消费量可能由于价格过高和4个月的种植周期而不会太大)和越南的出口政策(必须好好关注如今世界市场价格提升的形势下越南的节奏)。
64227 นายเกรียงศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายถึงว่า ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆกำลังประสบปัญหาความยากลำบากในการประกอบธุรกิจในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด 革里恩萨克先生在最后说到,covid-19病毒传播期间其他产业仍处于困难阶段。
64228 แต่ข้าวกำลังเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศที่สำคัญมูลค่าการส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นและเป็นรายได้ของเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ในขณะนี้ ก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และมุมมองของประเทศไทยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 大米能否作为重要出口作物给国家和农民带来收益,仍取决于泰国政府对当今形势的态度与看法。
64229 5 ปีต้องการแรงงานกว่า 4.7 แสนคน 未来5年47万多人力资源缺口