ID 原文 译文
64261 นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นวัดอุณหภูมิต่างๆ บนมือถือที่แต่ละผู้ผลิตเครมว่าสามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้ถูกต้องและแม่นยำ แต่ทั้งนี้แพทย์ก็ไม่ได้ยืนยันถึงความแม่นในการวัดทางโทรศัพท์ต่างๆ 此外,还有很多测量体温的应用程序,例如,手机上的体温测量器也可以相对准确的测量人体温度,但是医护人员还没有验证上这些软件的测量结果是否准确。
64262 การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีคุณภาพ และใช้ให้ถูกประเภทคือวิธีที่ถูกต้องที่สุด แต่สำหรับอาการของโรคโควิด (COVID-19) หลังจากวัดไข้แล้วเพื่อความแม่นยำต้องได้รับการตรวจจากแพทย์อีกทีเช่นกัน 最有效的方法就是选择合适的体温计并正确使用,对于新冠肺炎的检测,在自我进行温度测量后,还需让医护人员再次测量确保检测结果无误。
64279 อภ.เร่งพัฒนายารักษาโควิด-19 คาดปี 64 พร้อมขึ้นทะเบียน 泰国GPO加快covid-19药物研发预测2021准备“上市”。
64280 องค์การเภสัชกรรม เดินหน้าวิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ คาดปี 64 พร้อมยื่นขึ้นทะเบียน ส่วนความพร้อมของยารักษาโควิด -19 ยืนยันมีเพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 泰国政府制药组织(GPO)加快了研发法匹拉韦抗病毒药物的步伐并预计于2021年准备上市。至于用于新冠肺炎患者缓解及治疗药物的准备始终保持充足。
64281 19 พฤษภาคม 2563 ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) 2020年5月19日GPO专家Dr. Nantakan博士 苏万·皮蒂坤发表了关于法匹拉韦抗病毒药物的研发进展情况。
64282 กล่าวถึง ความคืบหน้าการพัฒนายาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาพัฒนาสูตรตำรับ ขยายขนาดการผลิต ศึกษาความคงสภาพและประสิทธิผลทางชีวสมมูล (Bioequivalence study) เพื่อศึกษาระดับยาในเลือดเทียบกับยาต้นแบบต่อไป 称:为了用于研发其治疗处方、扩大生产规模,当前仍处于需订购原药材的局势中,同时为了了解与药物雏形相比下,血液中药物接受程度,研究生物等效性、稳定性和成效性。
64283 คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 ปีจะมีข้อมูลพร้อมยื่นขึ้นทะเบียน 预测大约需要1年时间便可以得出数据准备提交注册申请。
64284 ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิจัยพัฒนาการสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร์ 并将与泰国国家科技发展局合作,共同研发合成法匹拉韦药物的药材。
64285 คาดจะแล้วเสร็จภายใน 3 6 เดือน และจะสามารถเริ่มผลิตวัตถุดิบในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ในเดือนมิถุนายน 2564 预测在3-6个月内便能完成且将在2021年6月可以开始进入半工业水平化生产状态。
64286 ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิบัตรยานั้น อภ.จะต้องมีการเจรจาทำ Voluntary Licensing กับบริษัทเจ้าของสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้ 另外,药物研发专利权所有的问题,GPO将同持专利权的所属公司进行“自愿许可”的协商谈判,旨在能够拥有生产和出售权。