ID 原文 译文
60440 อย่างไรก็ตามการคัดแยกขยะก็ยังนับว่ามีความสำคัญในทุกสถานการณ์ ทั้งก่อนและหลัง COVID-19 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นได้ถูกรวบรวมและนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ถือว่าลดการใช้ทรัพยากรอีกทางหนึ่ง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทางหนึ่งด้วย 总之,无论是在新冠爆发前还是疫情结束后,垃圾分类都显得格外重要,把增加的塑料垃圾收集回收再利用,符合循环经济的概念,且是以另一种方式节约资源。
60441 ซึ่งภาครัฐต้องสร้างระบบการจัดการเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ว่าหากแยกขยะแล้วจะไม่นำกลับไปเทและฝังกลบรวมกันเช่นที่ผ่านมา ได้แก่ การแจกถุงขยะรีไซเคิลตามบ้านและรวบรวมเก็บบางวัน มีจุดทิ้งขยะรีไซเคิลในชุมชน เป็นต้น 政府必须建立一个令民众安心的管理体系,保证垃圾分类后不会再像从前一样将垃圾混合倒放以及掩埋,可以采取的措施有:按户分发循环利用垃圾袋,并收集集中处理,在社区中设立指定的可虚幻利用垃圾置放点等。
60442 ขณะเดียวกันด้านภาครัฐต้องส่งเสริมและกำกับดูแลลดการใช้ Single-use plastics และใช้มาตรการจูงใจเพื่อขยายตลาดสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมให้แข่งขันได้กับตลาดสินค้าทั่วไปให้ได้ 同时,政府必须促进和监督市民减少一次性塑料的使用,并采取激励措施拓展环保包装产品的市场,以便能提高其市场竞争力。
60504 กรุงเทพฯ 4 พ.ค.-กรมโรงงานฯ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ 56,598 โรงงานทั่วประเทศ สูญรายได้ 231 ล้านบาท 曼谷时间5月4日。为减轻新冠肺炎疫情的影响,泰国工厂管理厅将免除56,598家工厂的年费,共计减免2.31亿泰铢。
60505 นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 泰国工业部工厂管理厅厅长Prakobwit Jinda先生表示:这项举措是旨在为开设工厂的企业家们提供帮助。
60506 กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. 63 เบื้องต้น 工厂管理厅在获得内阁批准之后,免除了根据1992年修订的《工厂法》规定收取的工厂年费,该决议于2020年6月起实施,适用于所有2类和3类工厂,有效期一年。
60507 มีโรงงานที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรวม 56,598 ราย และคาดว่าภาครัฐจะเสียรายได้ประมาณ 231 ล้านบาท 本次减免共涉及56,598家工厂,预计减少政府税收2.31亿泰铢。
60508 มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง และจะเกิดผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมมากกว่ารายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการช่วยเหลือลดภาระผู้ประกอบการ 政府坚信这项措施是工厂可持续经营的动力,这项减免措施不仅不会造成政府损失,相反能让工业部门受益。正如工业部长所说,国家有必要帮助企业家们减轻负担、共渡难关。
60509 สำหรับโรงงานที่ยังไม่จ่ายค่าธรรมเนียมในปีนี้ ก็คงไม่ต้องจ่ายตามมาตรการเยียวยา แต่หากโรงงานใดที่ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วก่อนที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ ทาง กรอ. ก็จะยกเว้นโดยไม่ต้องจ่ายในปี 64 แทน ซึ่งค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปีที่โรงงานจำพวก2 และ3 หรือโรงงานที่มีเครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไปนั้น จะมีการจ่ายที่อัตราแตกต่างกัน 对于今年还未缴纳年费的工厂,不必根据此前的要求补缴;在条例生效之前已经缴纳年费的工厂,可免除2021年的年费,2类和3类工厂中,设备总功率超过50马力的,按照不同的标准进行缴费。
60510 โดยโรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่50 แรงม้า แต่ไม่ถึง100 แรงม้า จะจ่ายที่ 900 บาทแรงม้าตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200 แรงม้า จ่าย 1,500 บาท, ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300 แรงม้า จ่าย 2,100 บาท, ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400 แรงม้า จ่าย 2,700 บาท, ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500 แรงม้า จ่าย 3,600 บาท , ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600 แรงม้า จ่าย 4,500 บาท, ตั้งแต่600 แต่ไม่เกิน 700 แรงม้า จ่าย 5,400 บาท 设备总功率50-100马力之间的工厂,需缴纳900泰铢;设备总功率100-200马力之间的工厂,需缴纳1500泰铢;设备总功率200-300马力之间的工厂,需缴纳2100泰铢;设备总功率300-400马力之间的工厂,需缴纳2700泰铢;设备总功率400-500马力之间的工厂,需缴纳3600泰铢;设备总功率500-600马力之间的工厂,需缴纳4500泰铢;设备总功率600-700马力之间的工厂,需缴纳5400泰铢。